12 maj 2022 – Zmiana OPZ oraz terminów – Usługi – Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Home / Przetargi / 12 maj 2022 – Zmiana OPZ oraz terminów – Usługi – Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Dodał: Marek Badecki (Wicedyrektor)
----

Warszawa, 12 maja 2022 r.

 

oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.2.2022

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest:

„Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku”

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w pkt II Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ:

 

„II. Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz walidacji i certyfikacji dla szkoleń z zakresu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych dla uczniów:

 

  1. Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz walidacji i certyfikacji dla szkolenia „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

Liczba uczestników: 20 osób / 2 grupy (uczniowie)”

Załączniki:

Aktualna treść OPZ uwzględniająca powyższą zmianę została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin na składanie ofert.

 

Nowy termin składania ofert: 18.05.2022 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 18.05.2022 r. godz. 12:00

Nowy termin związania ofertą: 16.06.2022 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content