Zasady zdalnego nauczanie w ZSTiA w Lesku

Home / Aktualności / Zasady zdalnego nauczanie w ZSTiA w Lesku
Dodał: Marek Badecki (Wicedyrektor)
----

ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W  ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU
W OKRESIE CZASOWEGO  OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492 i 493).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Warianty funkcjonowania szkoły
 • 1. Wariant Astandardowa organizacja zajęć w formie stacjonarnej z zachowaniem

określonego reżimu sanitarnego opisanego w procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 obowiązujących na terenie Zespołu Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku.

 • 2. Wariant B – nauczanie mieszane (hybrydowe)
 1. Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu
  z organem prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb hybrydowy.
 2. Decyzja taka musi uwzględniać poziom i charakter zachorowań na danym terenie oraz skalę zagrożenia epidemiologicznego na terenie szkoły.
 3. Funkcjonowanie placówki w takim trybie nie powinno być dłuższe niż zwyczajowe 14 dni przeznaczone na kwarantannę.
 4. Tryb hybrydowy polega na naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym określonej grupy uczniów według sporządzonego harmonogramu, stosownie do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Dyrektor jest zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, oraz dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
  z poradni i opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
 • 3. Wariant C nauczanie zdalne – ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb zdalny. Decyzja taka musi być uzasadniona dużym zagrożeniem epidemicznym w powiecie
  i przypadkami zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole.
 1. Regulamin organizacji nauczania zdalnego
 • 4. Organizacja pracy zdalnej
 1. Zdalny tryb nauczania polega na wykorzystaniu narzędzi multimedialnych do ukierunkowania samodzielnej pracy uczniów.
 2. Nauczyciel w ramach nauczania zdalnego jest zobowiązany – w miarę możliwości – do bieżącej realizacji podstawy programowej.
 3. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.
 4. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
 5. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny VULCAN.
 6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane : z wykorzystaniem:
 7. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 8. materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 9. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji, lekcje online itp.);
 10. Dopuszcza się następujące formy zdalnego nauczania:
 11. wysłanie wiadomości przez nauczyciela do uczniów, w której określa się tematykę zajęć, zagadnienia do powtórzenia lub do samodzielnego opanowania, wskazówki, jak wywiązać się z wyznaczonych zadań oraz źródła i środki dydaktyczne, z których należy korzystać, wyznacza także uczniom termin na wywiązanie się z przydzielonych zadań oraz określa metodę, w jaki sposób zamierza to skontrolować;
 12. przeprowadzenie lekcji w trybie zdalnym w formie wideo konferencji z danym oddziałem, w ściśle określonym uprzednio przez nauczyciela terminie, zaplanowanym z uwzględnieniem ewentualnych przeszkód natury organizacyjnej
  i technicznej, które mogłyby skutkować niemożnością wzięcia przez część uczniów udziału w takiej formie lekcji.
 13. Decyzje o formie pracy zdalnej, metodach pracy, doborze środków dydaktycznych podejmuje każdorazowo nauczyciel przedmiotu.
 14. Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o przyjętej formie pracy zdalnej poprzez dziennik elektroniczny.
 15. Koordynatorem współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dyrektor szkoły, który wykorzystuje do realizacji powyższego działania w pierwszej kolejności dziennik elektroniczny oraz inne dostępne środki koordynacji pracy.
 16. Tygodniowa liczba godzin pracy zdalnej nauczyciela nie może być wyższa, niż tygodniowy wymiar godzin pracy zawarty w Arkuszu Organizacyjnym Szkoły dla danego nauczyciela, obowiązujący przed przejściem na tryb zdalny nauczania.
 17. Tygodniowy zakres treści nauczania z danego przedmiotu musi zostać skalkulowany
  i zmodyfikowany przez nauczyciela w taki sposób, aby jego wykonanie przez ucznia nigdy nie wykraczało poza przyjętą w tygodniowym planie zajęć ilość jednostek edukacyjnych uwzględniając w szczególności:

– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

– zróżnicowanie zajęć

– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia

– łączenie przemienne kształcenia z wykorzystaniem monitorów ekranowych i bez ich

użycia

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

– konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych

zajęć.

 1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog szkolny, w ramach przydzielonych tygodniowo godzin pracy, ustala godziny dyżurów telefonicznych dla rodziców i uczniów oraz konsultacje online.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych ustala wraz z rodzicami ucznia zdalną formę realizacji zajęć według przyjętych godzin pracy tygodniowej.
 • 5. Sposób prowadzenia nauki zdalnej.
 1. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach:
 1. klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, skryptu, zeszytu ćwiczeń, itp.,
 2. tekstowy opis zadania do wykonania,
 3. link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
 4. załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.
  1. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.
   a) nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych: microsoft teams,
 5. czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min.
 6. informacja o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.
  1. W ramach zdalnego nauczania, uczeń ma obowiązek:
 7. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych poprzez odczytanie wiadomości i opracowań lekcji wysłanych przez nauczyciela przedmiotu, a podczas lekcji prowadzonej online uczestnictwa w niej w czasie rzeczywistym (brak takiej możliwości należy wyjaśnić/usprawiedliwić),
 8. systematycznego utrwalania wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu.
  1. Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od ucznia, jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.
  2. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub w treści samego zadania.
  3. Uczeń ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby, problemów technicznych lub innych problemów niezależnych od ucznia, o czym wcześniej informuje nauczyciela przedmiotu.
  4. Uczeń ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, poprawić ocenę niedostateczną za brak wykonanego zadania w terminie.
  5. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
  6. Uczeń i rodzic może w każdej chwili skontaktować się z dyrekcją, nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz wychowawcą klasy poprzez platformę VULCAN.
   W przypadku pytań i wątpliwości przekazanych tą formą przez ucznia lub rodzica, odpowiedź winna zostać udzielona nie później niż w terminie dwóch dni roboczych. Możliwe są także konsultacje online z nauczycielami w wyznaczonych harmonogramem godzinach.
  7. Kontakt nauczycieli z rodzicami odbywa się za pomocą środków do komunikacji zdalnej, a sposób kontaktu i poruszany temat powinien zostać odnotowany w zakładce – kontakty z rodzicami w e-dzienniku.
  8. Ustala się następujące sposoby dokumentowania procesów dydaktyczno- wychowawczych:
 9. tematy zajęć wpisywane są do dziennika elektronicznego zgodnie z dotychczasowo obowiązującym planem zajęć;
 10. oceny są zapisywane na bieżąco w dzienniku elektronicznym zarówno w odniesieniu do bieżącego oceniania jak i propozycji ocen oraz ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej
 11. sprawdziany, kartkówki,  zdalnie przekazywane prace samodzielne o charakterze sprawdzianów (za które wystawiane są oceny z wagą przypisaną sprawdzianom) są każdorazowo zapowiadane w dzienniku elektronicznym w zakładce „sprawdziany”.
  1. Wszystkie terminy związane z procesem oceniania, egzekwowania wiedzy i umiejętności, oceniania przekazywanych prac zostały określone w statucie szkoły i nie podlegają zmianie ze względu na zdalny charakter pracy szkoły.
  2. W przypadku, gdy uczeń nie odczytuje przesłanych przez nauczyciela informacji, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu wychowawcę klasy i pedagoga. Wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z uczniem i rodzicem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym (zakładka: kontakty z rodzicami oraz w kartotece ucznia /uwagi).
  3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jak i Przedmiotowe Systemy Oceniania zostają zmodyfikowane o zapisy dotyczące oceniania zdalnego.
 • 6. Nauczanie zdalne z przedmiotów zawodowych.
 1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 2. Przewiduje się również kształcenie na odległość w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Dotyczy to zajęć realizowanych z użyciem komputera i łączności internetowej w zawodach „technik informatyk”, „technik ekonomista”,” technik hotelarstwa”, „ technik żywienia i usług gastronomicznych”, „ technik architektury krajobrazu”, „ technik odnawialnych źródeł energii”,” liceum sztuk plastycznych” realizowanych w szkole.
 3. Dopuszcza się modyfikację programu nauczania zawodu w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w bieżącym roku szkolnym, w sytuacji tymczasowego zawieszenia zajęć w szkole.
 4. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, którzy realizują zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych, mogą na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywać zajęcia praktyczne  zdalnie w zakresie możliwym do zrealizowania.
 • 7. Frekwencja na zajęciach zdalnych.
 1. Obecność uczniów jest monitorowana w celu motywowania do bieżącego uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach i systematycznej realizacji zadań
  w ramach zdalnego nauczania. Przyjmuje się następujące zasady rozliczania frekwencji:
 2. obecność / zapoznanie się z udostępnionymi przez nauczycieli materiałami stanowi obowiązek każdego ucznia.
 3. frekwencja podczas zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym jest sprawdzana przy pomocy komunikatora lub w czasie wideokonferencji i bezzwłocznie odnotowywana w dzienniku elektronicznym.
 4. o obecności podczas zajęć opisanych w §4. pkt. 7a) decyduje potwierdzenie odebrania przekazanych przez nauczyciela zadań, widoczne w zakładce „Zadania” lub „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym. Potwierdzenie powinno nastąpić do końca dnia, w którym zostało udostępnione zadanie. Nauczyciel uzupełnia frekwencję w dniu następującym bezpośrednio po dacie opublikowania zadań.
 5. Usprawiedliwienia, informacje dotyczące braku możliwości uczestniczenia w zajęciach lub ewentualnego odbioru zadań przesyłane są do wychowawców
  z zastosowaniem indywidualnych kont rodziców poprzez komunikator dziennika elektronicznego, przy czym usprawiedliwianie uczniów pełnoletnich odbywa się w sposób zgodny z ustaleniami podjętymi przez rodziców i wychowawcę klasy na początku roku szkolnego.
 6. Terminy związane z usprawiedliwianiem, przekazywaniem informacji dotyczącej planowanej nieobecności ucznia reguluje statut szkoły.
 • 8. Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym.
 3. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
 4. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej.
 5. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.
 6. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i nocnych. Jeśli uczeń decyduje się na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością oraz zastosować właściwe oświetlenie.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.
 1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
 2. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej.
 4. Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i uczniowie powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta;
 • 10. Przepisy końcowe.
 1. Możliwa jest zmian regulaminu przez dyrektora szkoły w przypadku gdy stanowią to przepisy wyższego rzędu.
 2. Zmiany w regulaminie wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły.
 3. Zmiany obowiązują od dnia wprowadzenia zarządzenia.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *